-Общи положения

Настоящите Общи условия преставляват договор за предоставяне от Ведро Стил ЕООД (ЕИК 205467255), наричанo по-долу ФИРМАТА, на собствения интернет сайт skybeautynails.com(САЙТ), както и неговите поддомейни, за информационни цели и за извършване на дистанционна търговия с потенциални купувачи-потребители, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта skybeautynails.com, както и неговиподдомейни, собственост на Ведро Стил ЕООД.

1.    Настоящите Общи условия обвързват всички посетители на сайта.

2.    Страни по настоящия договор са Ведро Стил ЕООД (ЕИК 205467255) от една страна и всеки потребител, заредил коя да е страница от интернет сайта, управляван от и собственост на фирмата.

3.    Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и всяко негово активно действие или запазване на пасивно поведение, след като сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление за съгласие с настоящите Общи условия.

1.    Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна препратка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други страници от сайтовете на фирмата.

2.    Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

· Интернет сайт е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на потребителя, при изписване на електронния адрес на сайта;

· Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път;

· Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, чрез който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

· Платформа представлява съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продуктр предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.

· Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

· Електронна препратка (препратка) е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

· Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етикета или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

· Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

· Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

· IP Адрес (IP address) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

· Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

· Потребителско име е валиден адрес за електронна поща, чрез който потребителят се индивидуализира в отношенията си с Фирмата;

· Потребителски профил е обособена част от уебсайта, която съдържа информация за потребителя, изисквана от skybeautynails.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана за обслужване на взаимоотношенията с Фирмата и съгласно действащото законодателство на Република България и приложимите правни документи на Европейското право. Достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Ведро Стил ЕООД.

· Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рожденна дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на Ведро Стил ЕООД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в настоящия уебсайт, незащитена от Закона за защита на личните данни.

· Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

· Уебсайт/сайт (website) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

· Клиент - всички потребители на сайтовете, които са извършили и успешно са приключили процеса по регистрация за достъп до тях.

· Професионалист - особен вид регистрирани потребители, клиенти, които практикуват професията Маникюрист/педикюрист, козметик или фризьор/колорист/стилист и поръчките, които създават в уебсайта, са за артикули, които ще бъдат използвани за професионална употреба в салон за красота.

Предмет на договора

1.    Ведро Стил ЕООД предоставя за ползване на потребителите информационен портал и платформа за онлайн пазаруване чрез интернет сайта си skybeautynails.com, негови поддомейни или други домейни, собственост на и управлявани от Ведро Стил ЕООД, при условията на договор за сделки от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на настоящия договор.

2.    Договорът за сделка от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги посредством платформата, предоставена от Ведро Стил ЕООД, е различен от настоящите Общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договор за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на Договора за сделка от разстояние, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

Защита на лични данни

1.    Ведро Стил ЕООД е администратор на лични данни.

2.    Ведро Стил ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия и при предходно или последващо обслужване на потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

3.    Ведро Стил ЕООД се ръководи от принципите на приетата декларация за поверителност, вътрешните политики за Защита на личните данни и Информационна сигурност и изискванията на законодателството на Република България и приложимото право на Европейския съюз.

4.    В регистрационния формуляр, попълван от потребителя при регистрацията, Ведро Стил ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

5.    Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, добавени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят, има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

6.    Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол, са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Ведро Стил ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

7.    Ведро Стил ЕООД събира и използва информацията за потребителите единствено за целите, за които са предоставени и са били споделени с Фирмата.

8.    С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.

9.    С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява част от събраните лични данни да бъдат предоставяни на трети страни, с които Ведро Стил ЕООД е в договорни отношения, свързани с изпълнението на доставка на поръчаните стоки и услуги от електронния магазин на Ведро Стил ЕООД.

10. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в настоящия уебсайт, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили, качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от Ведро Стил ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в настоящия уебсайт (харесвани продукти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) винаги могат да бъдат използвани от Ведро Стил ЕООД за целите на директния маркетинг.

11. Ведро Стил ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато: 

1.    е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

2.    информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

3.    други посочени в закона случаи.

Регистрация

1.    Регистрацията на потребители в настоящия сайт е БЕЗПЛАТНА и СВОБОДНА за всички посетители на сайтовете.

2.    При регистрация в уебсайта на Ведро Стил ЕООД, потребителят дава съгласието си да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна, по усмотрение на Ведро Стил ЕООД, всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.

3.    Регистрираните потребители се идентифицират пред системата чрез своите имейл и парола. Допълнително всеки регистриран потребител посочва в потребителския си профил адрес за доставка и телефон за контакти. 

1.    Потребителят декларира, че посочените от него данни в процеса на регистрация са верни, точни, актуални и пълни, в обема, изискван за регистрация от сайта.

4.    Процесът на регистрация е разделен на нива с различен достъп до услугите на сайта - клиенти и практикуващи маникюристи/педикюристи или фризьори.

5.    Регистрираните потребители имат възможност да поръчват наличните артикули за професионална употреба от уеб магазина.

6.    Регистрацията за практикуващите маникюристи/педикюристи или фризьори е продължение на регистрацията за клиент и е предназначена за практикуващи професията МАНИКЮРИСТ/ПЕДИКЮРИСТ или ФРИЗЬОР. Това означава, че този клиент работи професионално в салон, козметично студио и др., с материалите и уредите, предлагани от фирмата.

7.    Потребителят се задължава след регистрация и при използване на уебсайта на Ведро Стил ЕООД

1.    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия за ползване, Интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;

2.    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

3.    да уведомява незабавно Ведро Стил ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;

4.    да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп, извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;

5.    да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Ведро Стил ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

6.    да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

7.    да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Цветове

1.    Ведро Стил ЕООД полага усилия предлаганите цветове на продуктите да са представени възможно най-точно и вярно. Въпреки това е възможно цветовете, които се показват, да са различни - те зависят от цветовото калибриране и отклонение на монитора или дисплея, на който се показват. Ведро Стил ЕООД не може да носи отговорност и да гарантира, че показваните цветове са достатъчно реални.

Цени и Наличности

1.    Всички посочени в настоящия сайт цени са в Български лева и с включен ДДС. В случай, че артикул има няколко модификации, на страницата ѝ са посочени цените за всяка от модификациите (цвят, обем, количество).

2.    Ведро Стил ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и потребителите се считат за информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи потребителите ще бъдат уведомени, когато е извършена поръчка в онлайн магазина преди доставката им, за неактуализирана информация на сайта, свързана с поръчаните артикули. Част от информацията, публикувана в настиящия уебсайт е възможно да се отнася до артикули, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента на поръчка.

3.    Плащанията за направените поръчки се извършват: 

1.    с наложен платеж или карта при получаване на пратката;

4.    Всички покупки от нерегистрирани по ЗДДС се изпълняват с цени с включен ДДС.

5.    На всяка страница на артикул, включен в настоящия уебсайт и/или електронен магазин към него, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на артикула и допълнителна информация, целяща подпомагане извършването на информиран избор от потребителите при поръчване на артикула. Ведро Стил ЕООД не носи никаква отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

6.    Ведро Стил ЕООД запазва правото да променя цените, посочени в настоящия уебсайт по свое усмотрение по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително за това потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Ведро Стил ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

7.    Системата на онлайн магазина отразява наличности на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени. При всички случаи, оператор на Ведро Стил ЕООД потвърждава възможността или невъзможността за доставка на заявените артикули.

8.    При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги, потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на Ведро Стил ЕООД или на негов представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, както и разходите за доставка (ако е приложимо), съгласно потвърдената поръчка.

9.    При плащане чрез виртуален ПОС терминал, потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като трансакцията на плащането бъде потвърдена, Ведро Стил ЕООДизпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

Отказ от отговорност

1.    Ведро Стил ЕООД не поема отговорност за неправилно съхранение на продуктите или неправилно изпълнени инструкции за приложение и употреба на стоките, закупени от фирмата.

2.    Ведро Стил ЕООД е доставчик на стоки за професионална употреба. Със закупуването на такива стоки, клиентът декларира, че е обучен професионалист или се обучава при квалифициран инструктор за работа със съответните стоки.

3.    Ведро Стил ЕООД не поема отговорност за неправилна употреба на продукт, закупен от фирмата и последвалите претенции, загуби, повреди или щети.

4.    Ведро Стил ЕООД не носи отговорност при следните случаи: 

1.    За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

2.    Ако потребителят забрави да излезе от профила си или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне профилът му да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

3.    За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайтовете на Ведро Стил ЕООД, независещи от екипа на същите.

5.    Потребителите се съгласяват, че информационните ресурси на сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“.

6.    Ведро Стил ЕООД полага усилия за поддържане точността и актуалността на информацията, представена в сайтовете. Въпреки това, като се има предвдид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, трябва да се уточни, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти може да се различават от изображенията.

7.    Възможно е, поради ограничено пространство или последователната структура на информацията, описанията на продуктите да са понякога непълни. Въпреки това Ведро Стил ЕООД се старае да предостави най-подходящата и важна информация за продуктите.

Гаранция на стоката

1.    Ведро Стил ЕООД осигурява стандартна гаранция за качество и надеждност.

2.    Гаранционният срок на електроуредите е 24 месеца от датата на продажбата за физически лица и 12 месеца за юридически лица освен в случаите, когато е договорено друго.

3.    С всяка доставка на артикули, подлежащи на гаранционно обслужване, Ведро Стил ЕООДиздава и предоставя на клиента гаранционна карта с попълнени данни за артикула, гаранционните срокове и условия.

4.    Ведро Стил ЕООД отговаря за всяка липса на съответствие на стоката с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до една година след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

5.    Търговска гаранция е всяко задължение, поето от Ведро Стил ЕООД към потребителя в допълнение към неговото задължение по настоящите Общи условия да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи артикула, или да предостави друг вид обслужване, свързано с артикула, когато той не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на артикула с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

6.    Гаранцията е валидна при представяне на търговски документ, удостоверяващ покупката – касова бележка или фактура, придружен от гаранционната карта на стоката и оригиналната опаковка със стикер и сериен номер, който го идентифицира.

7.    Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция в случаите, когато: 

1.    гаранционната карта е повредена или изгубена;

2.    е налие доказан опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Ведро Стил ЕООД лице или сервизен център;

3.    са на лице повреди, причинени от неправилна експлоатация; В такива случаи Ведро Стил ЕООД може, но не се задължава, да предложи ремонт на артикула за сметка на потребителя;

4.    е нарушена физическата цялост на продукта; В такива случаи Ведро Стил ЕООД може, но не се задължава, да предложи ремонт на артикула за сметка на потребителя;

5.    в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта; В такива случаи Ведро Стил ЕООД може, но не се задължава, да предложи ремонт на артикула за сметка на потребителя;

8.    Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

Отстъпки и специални оферти

1.    Специалните оферти и промоции в настоящия сайт са само за поръчки онлайн и не могат да се комбинират с други отстъпки, валидни по същото време.

Авторски права, сродни права и ограничения, свързани с тях

1.    Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на настоящия сайт за лични нужди, с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на Ведро Стил ЕООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на настоящия сайт. Забранява се изрично материалите, публикувани на настоящия уебсайт да да бъдат копирани и/или публично разпространявани с каквато и да било цел от потребителите.

2.    Ведро Стил ЕООД запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на настоящия уебсайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията.

3.    При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Ведро Стил ЕООД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора/правоносителя на стоката.

4.    Всички предоставени от Ведро Стил ЕООД стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на потребителите в оригиналния си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на Ведро Стил ЕООД и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

5.    За удобство на потребителите, на настоящия сайт е възможно да се съдържат препратки към други сайтове, собственост на трети лица. При употреба на такава препратка, потребителите не използват услуга, предоставена от Ведро Стил ЕООД и по отношение на използването на препратката извън сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

6.    Ведро Стил ЕООД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от потребителите.

Спорове и жалби

1.    При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към служител на фирмата на посочения за кореспонденция адрес.

2.    По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Допълнителни условия

1.    Ведро Стил ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя. Всяко използване на настоящия сайт е изричното съгласие на потребителя с направените промени.

2.    Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.